eDoutniky.cz

-Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ondřej Konečný, se sídlem Vyhlídka 471, 683 54 Bošovice, identifikační číslo: 68135629 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.edoutniky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.edoutniky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET – VALIDACE ÚČTU

Na základě §6 zákona 65/2017 Sb. je nutné, již před nákupem ověřit věk nakupujícího.

2.1.        Proces validace účtu zákazníka:

1) Zákazník se zaregistruje, stáhne si a vyplní formulář Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti.

2) Formulář podepíše a zašle nám zpět na emailovou konecna@edoutniky.cz spolu s kopií dokladu, který vyplnil ve formuláři. Stačí nám pouze strana, kde je uvedeno datum narození nebo rodné číslo.

3) Pracovník e-shopu provede ověření, zda jsou doklady v souladu s údaji uvedenými při registraci v e-shopu a zda je zákazníkovi více než 18 let.

4) Pokud je vše v pořádku bude uživatelský účet aktivován.

2.2.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.3.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailová adresa) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.3.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

·        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

·        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

·        informace o ceně, která je připočtena jako doprava a balení zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9.        Každá obdržená objednávka je dle Občanského zákoníku závazná. Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení" aj. jsou brány jako zcela účelové a nebudou akceptovány), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží (balné, poštovné a související práce s odesláním objednávky). Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami.

3.10.      Prodejce má právo v případě nevyzvednutí zboží (odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem) na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží. Tato náhrada se skládá z:
- balné – účtováno paušální částkou 450 Kč za zásilku (náklady na obaly, fixační materiál a práci se zabalením)
- zasílací náklady, které jsou účtovány dle skutečných nákladů na odeslání. Orientační cena za jednu zásilku o hmotnosti do 5 kg jsou u České pošty ve výši 120 Kč a u Zásilkovny 100 Kč. Při nevyzvednutí zboží následující objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

4.2.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100103532 /2010, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího;

4.3.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s balením jsou již započteny v ceně za přepravu.

4.4.        V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím.

4.9.        Způsoby a ceny přepravy

Novelizace zákona č. 379/2005 Sb. v §4 říká „ Zásilkový prodej a veškeré další formy prodeje výrobků uvedených ve větě první, (Prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret) při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.“ V návaznosti na tuto novelizaci musíme u fyzických osob ověřit věk příjemce zboží, z tohoto důvodu musíme Vaše zboží zasílat takto:

·        zákazníci, kteří se u nás zaregistrují platnou firemní registrací, a odebrané zboží jim bude fakturováno na fakturační údaje firmy, pro ně žádná omezení nejsou a mohou si zvolit dopravu zboží ze všech variant.

·        zákazníci, kteří se u nás zaregistrují jinou než firemní registrací a budou mít validovaný účet, nebudou muset již uvádět datum narození, ale datum narození (věk osoby přebírající balíček) bude automaticky uveden v záznamech pro přepravní společnost a při předání budou tyto údaje ověřovány. Pokud by měla zásilku odebírat jiná osoba musí si založit vlastní uživatelský účet a tento validovat – viz. bod 4 těchto obchodních podmínek

·        zákazníci, kteří se u nás nebudou mít validovaný účet mohou obdržet a objednat pouze zboží, které není v rozporu se zákonem č. 65/2017 Sb.

Vzhledem k povaze vlhkých doutníků volíme přepravu k zákazníkům nejrychlejším dostupným způsobem. V současnosti využíváme přepravu prostřednictvím České pošty – BALÍK DO RUKY, BALÍK NA POŠTU (doručení do druhého dne od podání). Jako další možnost nabízíme službu Zásilkovna.

 

DOBÍRKA – pokud požadujete zaslat zboží na dobírku je k ceně poštovného připočten paušální poplatek ve výši 30 Kč.

BALÍK NA POŠTU

Pokud nebude v poznámce uvedena jiná dodací pošta, bude zásilka doručena na dodací poště dle PSČ uvedeného v adrese při registraci.

Při zaslání zboží pro objednávky ve výši do 1 000,- Kč (bez poštovného) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 109,- Kč za poštovné a balné.

Při zaslání zboží pro objednávky ve výši od 1 000,- Kč do 3 500,- Kč (bez poštovného) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 89,- Kč za poštovné a balné.

Při zaslání zboží pro objednávky, jejichž celková cena přesahuje částku 3 500,- Kč, není účtován poplatek za poštovné a balné.

 

BALÍK DO RUKY

Při zaslání zboží pro objednávky ve výši do 1 000,- Kč (bez poštovného) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 109,- Kč za poštovné a balné.

Při zaslání zboží pro objednávky ve výši od 1 000,- Kč do 3 500,- Kč (bez poštovného) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 89,- Kč za poštovné a balné.

Při zaslání zboží pro objednávky, jejichž celková cena přesahuje částku 3 500,- Kč, není účtován poplatek za poštovné a balné.

 

Zásilkovna

Při zaslání zboží pro objednávky ve výši do 1 000,- Kč (bez poštovného) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 70,- Kč za poštovné a balné.

Při zaslání zboží pro objednávky ve výši od 1 000,- Kč do 3 500,- Kč (bez poštovného) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 40,- Kč za poštovné a balné.

Při zaslání zboží pro objednávky, jejichž celková cena přesahuje částku 3 500,- Kč, není účtován poplatek za poštovné a balné.

 

Zaslání zboží na Slovensko přepravní službou PPL:

Při zaslání zboží na Slovensko, v celkové ceně objednávky nepřesahující 4 500,- Kč (cca 180,- €) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 399,- Kč

Při zaslání zboží na Slovensko, v celkové ceně objednávky ve výši od 4 500,-Kč (cca 180,- €) do 10 000,- Kč (cca 400,- €) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 349,- Kč

Při zaslání zboží na Slovensko, v celkové ceně objednávky přesahující 10 000,-Kč (cca 400,- €) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 249,- Kč

Výsledná cena objednávky spolu s cenou poštovného bude přepočítána na € podle kurzovního lístku uveřejněného na www stránkách FIO banky a to kurzem Valuty nákup v den objednání zboží.

Zboží bude zasláno až po připsání celé částky na náš účet. Po objednání zboží Vám zašleme vypočtenou cenu v EUR, kterou je nutné zaplatit.

 

Zaslání zboží na Slovensko službou Zásilkovna:

Při zaslání zboží na Slovensko, v celkové ceně objednávky nepřesahující 1 500,- Kč (cca 60,- €) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 140,- Kč

Při zaslání zboží na Slovensko, v celkové ceně objednávky ve výši od 1 500,-Kč (cca 60,- €) do 4 500,- Kč (cca 180,- €) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 110,- Kč

Při zaslání zboží na Slovensko, v celkové ceně objednávky přesahující 4 500,-Kč (cca 180,- €) je připočten k ceně zboží paušální poplatek 70,- Kč

Výsledná cena objednávky spolu s cenou poštovného bude přepočítána na € podle kurzovního lístku uveřejněného na www stránkách ČSOB banky a to kurzem Valuty nákup v den objednání zboží.

Zboží bude zasláno až po připsání celé částky na náš účet. Po objednání zboží Vám zašleme vypočtenou cenu v EUR, kterou je nutné zaplatit.

 

Výdejní místa Zásilkovna.cz jsou zde – http://www.zasilkovna.cz/pobocky

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@edoutniky.cz.

5.3.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.        Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.        Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.        Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

7.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.        V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.        Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.        Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Ondřej Konečný, Vyhlídka 471, 683 54 Bošovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.        Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

8.5.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. SOUBORY COOKIES

9.1.        Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

9.2.        Někteří lidé si ukládání souborů cookies nepřejí. To je důvod, proč nejnovější prohlížeče umožňují spravovat soubory cookies dle libosti.

9.3.        V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro soubory cookies jednotlivých webů, což vám poskytuje lepší kontrolu nad svým soukromím. Můžete zakázat ukládání souborů cookies ze všech webů kromě stránek, kterým důvěřujete.

9.4.        Například v nabídce Nástroje prohlížeče Google Chrome naleznete položku Smazat údaje o prohlížení. Umožní vám vymazat soubory cookies a další data webů a pluginů, včetně dat uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory cookies přehrávače Flash). Další funkcí Chromu je anonymní režim. Anonymní režim můžete použít, když chcete, aby vaše činnost na webu nebyla zaznamenána v historii prohlížení a stahování. Soubory cookies vytvořené v anonymním režimu se po zavření všech oken anonymního režimu vymažou. Ostatní prohlížeče obsahují také podobné nastavení. Pro konkrétní dotazy kontaktujte svého správce IT.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.53) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·        požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10.   Kupující souhlasí, pokud si tuto volbu aktivuje při registraci, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a taktéž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.      Zpráva je doručena:

·        v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

·        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

·        v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. SPLNĚNÍ POŽADAVKU ZÁKONA NA VĚKOVOU HRANCI PRO NÁKUP TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A ALKOHOLU

12.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 6 zákona č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „protikuřácký zákon“), je nutné v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

12.2.      Ověření probíhá prostřednictvím České pošty, nebo kurýrní společnosti při převzetí objednávky.

12.3.      Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zákazník prohlašuje, že je starší 18 let a splňuje tak zákonnou podmínku pro prodej tabákových výrobků a alkoholu.

12.4.      V případě, že dojde k porušení tohoto zákona bude toto porušení nahlášeno.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ondřej Konečný, Vyhlídka 471, 683 54 Bošovice, adresa elektronické pošty info@edoutniky.cz, telefon 608232017.

 

Publikování částí webu www.edoutniky.cz, obrázků nebo textů, je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele webu.

 

V Bošovicích dne 11.1.2018